Máme aplikáciu pre Android!

Vďaka aplikácii Prieskumy - onlineklub.sk sa o novom prieskume okamžite dozviete cez notifikáciu bez toho, aby ste museli kontrolovať svoju e-mailovú schránku.

Ďakujeme Vám za Vašu registráciu!

V najbližšom čase dostanete potvrdzovací e-mail. Kliknite na linku pre dokončenie registrácie. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom alebo reklamnou poštou.

Zásady ochrany osobných údajov

Dobrý deň,
vítame Vás na stránke venovanej spracovaniu osobných údajov v spoločnosti Go4insight s.r.o. Sme si vedomí dôležitosti ochrany údajov našich spolupracovníkov, registrovaných členov našich služieb a respondentov našich výskumov.

Dôležité kontakty ochrany osobných údajov:

Prevádzkovateľ osobných údajov
Názov: Go4insight s.r.o.
Sídlo: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 51428687
(ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "Go4insight")
kontaktné údaje prevádzkovateľa: email: hello@go4insight.com
kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov: email: dpo@go4insight.com

 

Čo robíme

Go4insight je výskumná agentúra, ktorá prostredníctvom prieskumov pomáha podnikom a inštitúciám sa správne rozhodnúť, zistiť názory zákazníkov na tovar a služby, názory zamestnancov na zamestnávateľa, otestovať koncepty nových produktov, internetové stránky, atď. Pýtame sa pomocou internetových a telefonických metód a metód osobného dopytovania.

Všetky naše aktivity sa zameriavajú na poskytovanie služieb výskumu trhu a verejnej mienky. Jedná sa o tieto služby: OnlineKlub.com, aplikácie CATI, CAPI a CAWI pre dotazovanie a správu projektov a interné aplikácie.

Aké osobné údaje spracovávame a za akým účelom

Pokiaľ ste sa v minulosti zaregistrovali ako člen niektorej z našich služieb, v rámci svojho profilu spracúvame nasledujúce identifikačné údaje, ktoré sú potrebné pre odmeňovanie, administratívne a kontrolné účely (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, kontaktné údaje (napr. email, telefon) a prípadne iné údaje, ktoré budú špecifické pre daný prieskum). Tieto údaje potrebujeme, aby sme Vás mohli odmeňovať - na zadanú adresu posielame odmeny alebo prípadné výhry. Vašu skutočnú identitu taktiež potrebujeme vedieť z kontrolných dôvodov - pre spoľahlivosť našich výskumov si musíme byť istí, že naši členovia sú skutoční a nie sú len fiktívne „virtuálne“ bytosti. Osobné údaje nie sú sprístupnené žiadnej ďalšej strane s výnimkou našich prípadných sprostredkovateľov a príjemcov uvedených ďalej. Vaše kontaktné údaje sú uchovávané oddelene a už vo všetkých agendách vystupujete len pomocou Vášho panelového čísla ID.

Právny základ spracovania týchto údajov: súhlas dotknutej osoby a oprávnený záujem našej spoločnosti (uskutočnenie a analýza prieskumu, splnenie zmluvy s našim zákazníkom).

  • Vaše kontaktné údaje (e-mail, telefón) používame, aby sme Vás mohli kontaktovať s pozvánkami do výskumných projektov
    Právny základ spracovania týchto údajov: oprávnený záujem (nevyhnutný pre poskytovanie služieb súvisiacich s účasťou na dotazovacích projektoch a následnou kontrolou)
  • Základné sociodemografické údaje u registrovaných používateľov (pohlavie, vek, vzdelanie, sídlo, charakteristika domácnosti, ekonomická aktivita a nepovinne príjem) používame, aby sme Vás mohli zaradiť do správnych výskumných projektov.
    Právny základ spracovania týchto údajov: súhlas (nevyhnutné pre poskytovanie služieb súvisiacich s účasťou na dotazovacích projektoch a následnou kontrolou)


Pre Vašu vyššiu ochranu je využívaná tzv. pseudonymizacia, tzn. že v systéme vystupujete pod Vašim identifikačným číslom (ID). Všetko, čo uvediete vo Vašom profile alebo v dotazníkoch, je ukladané oddelene od Vašich identifikačných a kontaktných údajov. Využívame tiež najvyššiu ochranu formou anonymizácie dát, kedy je zo súboru odstránený aj pseudonymizačný článok.

Pre náhodné výbery u telefonických výskumov používame zoznamy anonymných telefónnych čísiel. V prípade, že nám zadávateľ výskumu odovzdá tiež kontakty na respondentov, sme v úlohe spracovateľa a konáme preto podľa pokynov zadávateľa výskumu (ako prvotného prevádzkovateľa osobných údajov.

V samotných dotazníkoch vystupujete anonymne a výsledky sú spracovávané pomocou štatistických metód bez použitia osobných údajov. V prípade, že je s ohľadom na charakter výskumu nutné pripojiť k dotazníku tiež Vaše osobné údaje, vždy si od Vás najprv vyžiadame výslovný súhlas k tejto akcii. V prípade, ak po vyplnení dotazníka zakliknete príslušný súhlas s podmienkami spracúvania osobných údajov a Váš vyplnený formulár odošlete, považuje sa to za Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle tohto dokumentu.

Nikdy nevyžadujeme osobné údaje, ktoré k danému účelu nie sú potrebné (napr. rodné číslo, číslo občianskeho či iného preukazu, kópia dokladu a pod.). Osobné údaje používame v nami poskytovaných službách vždy iba na účel, na ktorý ste nám svoje údaje poskytli, o tomto účele vždy užívateľa zrozumiteľne informujeme.

Údaje nám poskytujete na dobu, po ktorú trvá Vaša spolupráca s nami, napr. formou členstva v paneli a 6 mesiacov po jej ukončení pre kontrolné účely.

V prípade, že sa stanete členmi našich služieb OnlineKlub.com, je Go4insight prevádzkovateľom  Vašich osobných údajov. V pozícii prevádzkovateľa osobných údajov ale nie sme vo všetkých prípadoch. Ak získame kontakty od zadávateľa výskumného projektu, je prevádzkovateľom osobných údajov spoločnosť alebo inštitúcia, ktorá prieskumný projekt zadala a Go4insight je v pozícii sprostredkovateľa  osobných údajov.

Go4insight môže vykonávať profilovanie osobných údajov, a to najmä v rámci spracovania a analýzy výsledkov prieskumu. Napríklad pri analýze preferencií respondentov podľa určených kritérií, napr. ich veku, vzdelania, bydliska, atď.

Kategórie príjemcov a sprostredkovatelia osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje, sú sprístupnené iba našej spoločnosti Go4insight - prevádzkovateľovi a v rozsahu potrebnom na určenú činnosť potom sprostredkovateľom, resp. príjemcom. Iným osobám nie sú prístupné. Tým nie je dotknutá prípadná povinnosť správcu tieto údaje odovzdať subjektom, ktoré sú na základe zákona oprávnené si tieto údaje vyžiadať.

Spracovanie osobných údajov môžu pre Go4insight vykonávať iba sprostredkovatelia, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. Všetkých sprostredkovateľov vyberáme na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú a organizačnú ochranu nami prenesených osobných údajov. Ide o tieto kategórie príjemcov:

  • poskytovatelia IT služieb za účelom zaistenia vývoja, prevádzky a podpory informačných systémov účtovní, daňoví a právni poradcovia (advokáti) poskytujúci príslušné služby Go4insight poskytovatelia cloudových služieb (cloud-computing) pre Go4insight
  • poskytovateľom bankových, poštových a komunikačných služieb a elektronických komunikačných služieb
    externým spolupracovníkom a dodávateľom za účelom plnenia zmluvy

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Poskytovanie našich služieb nevyžaduje, aby sme odovzdávali Vaše osobné údaje da tretích krajín (tj. mimo EU / EHS). Vaše osobné údaje tak nezamýšľame prenášať do tretích krajín v zmysle GDPR.

Vaše práva pri ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste získali informácie o procese spracovania svojich osobných údajov alebo na účel uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

Transparentnosť

Pri zadávaní svojich osobných údajov Vás vždy transparentne poučíme o účele použitia, spôsobe ich spracovania a ďalších dôležitých skutočnostiach.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré o Vás Go4insight spracúva. Prehľad spracovávaných osobných údajov nájdete po prihlásení do svojho profilu.

Právo na opravu osobných údajov

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie, prípadne vykonať opravu po prihlásení vo svojom profile.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. S ohľadom na kategóriu spracovávaného osobného údaja môže byť dôsledkom ukončenia Vášho členstva v našich službách.

Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo požadovať obmedzenia spracovania, ak popierate presnosť Vašich osobných údajov, alebo je ich spracovanie protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údajov. Na Vašu žiadosť môžeme vybrané osobné údaje aj po strate titulu naďalej spracovávať, aby ste mohli uplatniť napríklad na súde nárok, ku ktorému nami spracovávané osobné údaje potrebujete.

Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

V prípade automatizovaného spracovania osobných údajov máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov. Spracovávané osobné údaje Vám budú poskytnuté po autorizovanej žiadosti v elektronickej podobe.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. V takom prípade Vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracovávať na tento účel. Zároveň, vzhľadom na Vami spochybnené spracovanie, môže byť dôsledkom ukončenia Vášho členstva v našich službách.

Pre uplatnenie svojich práv sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára nižšie "Spojte sa s nami".

Na Vaše žiadosti týkajúce sa uplatnenia Vašich práv budeme reagovať bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti. Lehotu je v prípade potreby možné predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto predĺžení Vás budeme vrátane dôvodov, ktoré nás k nemu viedli, vždy informovať.

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek písomnou alebo elektronickou formou na vyššie uvedených kontaktoch. V prípade, ak výlučným právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je Váš súhlas, Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu, resp. v zákonnej lehote, odstránime.

V dôsledku žiadosti o výmaz Vašich osobných údajov, odvolania súhlasu s ich spracúvaním, príp. v dôsledku uplatnenia práva na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov alebo iných námietok, bude ukončené Vaše členstvo v našich službách a strata nároku na odmeňovanie.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Ak sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky o týchto zásadách ochrany súkromia alebo spôsobu zberu a používaní Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na adrese dpo@go4insight.com